kushin Ryu
Bienvenidos  
  Home
  Kushinmaldonado
  Uruguay
  Historia
  Maestros
  Fundamento
  Kata
  Kumite
  Bo-yutsu
  Idori
  Yuyitsu
  Shirajadori
  Kendo
  Tantou Sabaki
  Battouyutsu
  Enlaces Uruguay
  Examenes
  Galeria
  Contacto
Fundamento
  POSICIONES FUNDAMENTALES
 • Jeisoku Dachi
 • Musubi Dachi
 • Shizentai (migui/jidari) Dachi
 • Jeiko Dachi (yoko/tate)
 • Shigotai Dachi
 • Sotojachiyi Dachi
 • Shiko Dachi
 • Uchijachiyi Dachi
 • Naifanachin Dachi
 • Sanchin Dachi
 • Renoshi Dachi
 • Fudou Dachi
 • Kihon Dachi
 • Neko Ashi Dachi
 • Kousa Dachi
 • Ippon Ashi Dachi
 • NOMBRES DE LAS DISTINTAS TECNICAS DE TSUKI-UCHI-GERI Y LAS PARTES DEL CUERPO QUE UTILIZAN
 • Seiken Tsuki - Tateken Tsuki - Age Tsuki - Kagui Tsuki - Morote Tsuki - Jiraken Tsuki - Nukite Tsuki
 • Uraken Uchi - Tetsui Uchi - Shutou Uchi - Jaitou Uchi - Shotei Uchi - Koken Uchi - Enpi Uchi - Zu Uchi
 • Yosokutei (Mae-Nekoashi-Mawashi-Tobi) Geri
 • Sokkou (Mae-Mawashi) Geri
 • Sokutou
 • Kasokutei Fumikudaki Geri
 • Koushu (Ushiro-Uramawashi) Geri
 • NOMBRES DE LAS DISTINTAS TECNICAS DE DEFENSA
 • Naiwan Uke (defensa del lado del radio)
 • Gaiwan Uke (defensa del lado del cúbito)
 • Uchi Uke (defensa por dentro)
 • Soto Uke (defensa por fuera)
 • Barai Uke (defensa barrida)
 • Nagashi Uke (defensa esquivar)
 • UKE: Naiwan - Gaiwan - Age - Shutou - Shotei - Kakete - Jaitou - Koken - Sukui - Enpi - Kousa - Sasae - Jiza -  Jayikiken - Morote - Aori - Taisabaki
 • TE WAZA
 • Shiko Dachi Seiken Tzuki
 • Yigotai Seiken Tzuki
 • Iokouchi Furi Uraken
 • Shomen Uraken
 • Shomen Furi Empi
 • Fudo Dachi Seiken Tzuki
 • Fudo Dachi Saiken Tzukibiki 1, 2, 3 y 4
 • ASHI WAZA
 • Ippon Dachi Mae Geri
 • Jeisoku Dachi Mae Geri
 • Yigotai Mae Geri
 • Jeiko Dachi (Janmi) Jiza Geri Mae Geri
 • Jeiko Dachi (Janmi) Sandan Mae Geri
 • Sokuto Fumikiri
 • Sokuto Keri Age
 • Sokuto Keri Komi
 • Neko Ashi Dachi Mae Geri
 • Mawashi Geri
 • Tobi Nidan Jiza Geri
 • Tobi Ippon Mae Geri
 • Tobi Nidan Mae Geri
 • Shijo Geri
 • UKEMI
 • Zenpou Ukemi (arrojado y rodando), Yoko Ukemi, Kojou Ukemi
 • UKE
 • Gedan Barai Uke - Chudan Shuto Uke - Yodan Age Uke
 • IDOU KIHON FUNDAMENTO DESPLAZAMIENTOS
 • Zyun Tsuki
 • Gyaku Tsuki
 • Yodan Age Uke
 • Chudan Shutou Uke
 • Gedan Barai Uke
 • Tateken Tsuki
 • Mae Geri
 • Mae Geri Zyun Tsuki
 • Mae Geri Gyaku Tsuki
 • Mae Geri Sokuto kerikomi
 • Mae Geri Mawashi Geri
 • Mae Geri Gedan Uke (Barai-Nagashi) Seiken Tsukibiki <por tiempo>
 • Mae Geri Chudan Uke (Barai-Nagashi) Seiken Tsukibiki <por tiempo>
 • Mae Geri Yodan Uke (Barai-Nagashi) Seiken Tsukibiki <por tiempo>
 • Gedan Uke (Barai-Nagashi) Seiken Tsukibiki <simultaneo>
 • Chudan Uke (Barai-Nagashi) Seiken Tsukibiki <simultaneo>
 • Yodan Uke (Barai-Nagashi) Seiken Tsukibiki <simultaneo>
 • Mae Geri Gedan Uke (Barai-Nagashi) Seiken Tsukibiki <simultaneo>
 • Mae Geri Chudan Uke (Barai-Nagashi) Seiken Tsukibiki <simultaneo>
 • Mae Geri Yodan Uke (Barai-Nagashi) Seiken Tsukibiki <simultaneo>
 • OIO IDOU DOUSA
 • Gyaku Tsuki
 • Yoko Uchi
 • Kubifuri Gyaku Tzuki
 • Tateken
 • Yoko Uchi Furi Uraken
 • Teteken Tateken
 • Yoko Uchi Furi Uraken - Yoko Uchi Furi Uraken
 • Tateken - Yoko Uchi Furi Uraken
 • Yoko Uchi Furi Uraken - Tateken
 • Tateken  - Tateken - Gyaku Tzuki
 • Yoko Uchi Furi Uraken - Yoko Uchi Furi Uraken - Gyaku Tzuki
 • Tateken - Yoko Uchi Furi Uraken - Gyaku Tzuki
 • Yoko Uchi Furi Uraken - Tateken - Gyaku Tzuki
 • Tateken  - Gyaku Tzuki - Ashi Barai - Gyaku Tzuki
 • Jiza Geri - Mae Geri - Ashi Barai - Yoko Uchi Furi Uraken - Gyaku Tzuki
 • Tateken - Gyaku Tzuki - Gyaku Tzuki - Mae Geri - Gyaku Tzuki - Ashi Barai - Yoko Uchi Furi Uraken - Gyaku Tzuki.
 • TENSOKU TENSHIN MOVIMIENTOS DE CUERPO Y PIERNA
 • Musubidachi - Kihondachi - Fudodachi - Suriashi - Tobiashi - Ioriashi - Sagariashi - Ioseashi - Jikiioseashi - Deashi - Kizamiashi - Tobikomiashi - Jirakiashi - Itzukiashi - Yunsoku - Okuriashi - Jikiashi - Jikiokuriashi - Tsuguiashi - Mawariashi
 • APLICACION DE MOVIMIENTOS
 • Ioko Kousa - Tate Kousa - Shijo Kousa
 • Tsuguiashi - Mawariashi - Tobijirakiashi
 • Tobikomiashi - Itsukiashi - Okuriashi
 • Tobisagariashi Tobikomiashi - Tobisagariashi Itsukiashi - Tobisagariashi Okuriashi
 • Tobisagariashi Tobikomiashi Mawariashi - Tobisagariashi Itsukiashi Mawariashi - Tobisagariashi Okuriashi Mawariashi
 • Tobisagariashi Tobikomiashi  Tobisagariashi Itsukiashi Tobisagariashi Okuriashi Mawariashi
 • Tobisagariashi Maegeri Tobikomiashi Gyakutsuki
 • Tobisagariashi Mawashigeri Itsukiashi Gyakutsuki
 • Tobisagariashi Tobiiponmaegeri Okuriashi Sokutougeri Gyakutsuki  (mawariashi)
 • Deashi - Kizamiashi - tobikomiashi - Jirakiashi -Itsukiashi - Yunsoku  - Okuriashi - Jikiashi - Jikiokuriashi - Tsuguiashi
 • Tobikomiashi Deashi - Tobikomiashi Kizamiashi - Tobikomiashi Tobikomiashi - Tobikomiashi Jirakiashi - Tobikomiashi  Itsukiashi - Tobikomiashi Yunsoku - Tobikomiashi Okuriashi - Tobikomiashi Jikiashi - Tobikomiashi Jikiokuriashi - Tobikomiashi Tsuguiashi
 • Tsuguiashi Deashi - Tsuguiashi Kizamiashi - Tsuguiashi Tobikomiashi - Tsuguiashi  Yonsoku - Tsuguiashi Okuriashi - Tsuguiashi  Jirakiashi
 • Deashi - kizamiashi - tobikomiashi - jirakiashi - itsukiashi - yunsoku - okuriashi - jikiashi - jikiokuriashi - tsuguiashi.
Biblopágina de KushinRyu  
  FUNDADO EN 1932 POR
SANNOSUKE UESHIMA

"El camino verdadero del Arte Marcial"
 
Director para América  
  Hanshi Hidetoshi Ohmine
8º Dan
 
Director para Uruguay  
  Sensei Alvaro Sosa
6º Dan
 
Introductor del Kushin Ryu en Uruguay  
  Sensei Raúl Larreinegabe
5º Dan
 
Responsable del Estilo en Uruguay  
  Sensei Jorge Veiga
5º Dan
 
Este sitio web fue creado de forma gratuita con PaginaWebGratis.es. ¿Quieres también tu sitio web propio?
Registrarse gratis